Rezervacije

Moj nalog
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Broj putnika 1
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Ugovor o prevozu

 • Uslovi ugovora

  Naši uslovi prevoza se primjenjuju samo na one letove ili segmente leta gdje je kod naše aviokompanije (MNE) naznačen u polju carrier box na Karti za određeni let ili segment leta.

  1. Shodno ovom Ugovoru, "karta" znači putnička karta i prtljažni list ili itinerer/priznanica ukoliko je primjenljiva u slučaju elektronske karte čiji su sastavni dio ovi uslovi i obavještenja. "Prevoz" znači isto što i "transport", "prevozilac" znači svi avioprevozioci koji prevoze ili preuzimaju na prevoz putnika ili njegov prtljag po ovom ugovoru ili čine bilo koju drugu uslugu u vezi sa ovim vazdušnim prevozom, "elektronska karta" znači itinerer/priznanicu koja je izdata od strane ili u ime prevozioca, elektronske kupone i, ukoliko je primjenljivo, dokumenta za ulazak putnika u avion.
  2. Prevoz po ovom ugovoru podliježe propisima i ograničenjima odgovornosti utvrđenim Konvencijom o objedinjavanju određenih pravila za međunarodni prevoz vazduhom, sačinjenom u Montrealu 28. maja 1999. godine, poznatijom kao Montrealska Konvencija.
  3. Ukoliko to nije u suprotnosti s odredbama navedene Konvencije, prevoz i ostale usluge izvršene od strane svakog prevozioca podliježu: (I) odredbama sadržanim u karti, (II) primjenljivim tarifama, (III) uslovima prevoza prevozilaca i odgovarajućim propisima koji su sastavni dio ovog ugovora (i stoje na raspolaganju putnicima u prostorijama prevozioca), osim u slučaju transporta između jednog mjesta u SAD ili Kanadi i bilo kog mjesta van njih, a gdje su na snazi tarife koje se primjenjuju u tim zemljama.
  4. Ime prevozioca se može naznačiti u skraćenoj formi na karti, s tim da njegovo puno ime i njegova skraćenica moraju biti navedeni u tarifama prevozioca, uslovima prevoza, propisima ili redu letenja; adresa prevozioca treba da bude aerodrom polaska koji je naznačen nakon prve skraćenice imena prevozioca na karti; dogovorena mjesta stajanja su ona navedena u ovoj karti ili kako je to naznačeno u redu letenja prevozioca kao planirana mjesta stajanja na destinaciji putnika; prevoz koji shodno ovome treba da bude obavljen od strane nekoliko uzastopnih prevozilaca se smatra jednim prevozom.
  5. Avio prevozilac koji izdaje kartu za prevoz preko destinacija na linijama drugog avioprevozioca može to da uradi samo kao njegov zastupnik.
  6. Svako izuzeće ili ograničenje odgovornosti prevozioca će se primjenjivati i na agente, službenike i predstavnike prevozioca i na bilo koja lica čiji avion koristi prevozilac za prevoz kao i njegove agente, službenike i predstavnike.
  7. Predati prtljag će biti isporučen donosiocu prtljažnog lista. U slučaju oštećenja prtljaga za vrijeme prevoza u međunarodnom saobraćaju, mora se uložiti pismena žalba odmah nakon uočene štete i, najkasnije, u roku od sedam dana nakon preuzimanja prtljaga; u slučaju zakašnjenja uručenja prtljaga, žalba se mora dostaviti najkasnije 21 dan od datuma isporuke prtljaga.
  8. Ova karta važi za prevoz godinu dana od dana izdavanja, osim ako nije drugačije naznačeno u ovoj karti, u tarifama prevozioca, uslovima prevoza ili odgovarajućim propisima. Cijena prevoza po ovom ugovoru podliježe promjenama prije polaska. Prevozilac može odbiti prevoz ako primjenljiva cijena prevoza nije plaćena.
  9. Prevozilac će preduzeti sve što je u njegovoj moći da preveze putnika i prtljag u razumnom roku. Vremena koja su navedena u redu letenja ili na nekom drugom mjestu nisu garantovana i ne čine sastavni dio ovog ugovora. Prevozilac može bez obavještenja zamijeniti prevozioca ili avion, i može mijenjati ili izostaviti mjesta stajanja navedena na karti u slučaju potrebe. Redovi letenja podliježu promjeni bez obavještenja. Prevozilac ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu obezbjedjenja daljih veza.
  10. Putnik je dužan da se pridržava svih zahtjeva vlasti u vezi sa putovanjem, da pokaže sva izlazna, ulazna i ostala dokumenta koja se zahtijevaju, i da se na aerodrom prijavi u vrijeme koje je odredio prevozilac ili, ako to vrijeme nije određeno, da se prijavi dovoljno prije polijetanja aviona kako bi mogle blagovremeno da se obave sve formalnosti u vezi sa polaskom.
  11. Nijedan agent, službenik ili predstavnik prevozioca nema pravo da izmijeni, dopuni ili isključi bilo koju odredbu iz ovog ugovora.
 • Obavještenje putnicima o ograničenju odgovornosti

  Obavještavaju se putnici da međunarodni sporazum poznatiji kao Montrealska Konvencija, sačinjen u Montrealu 28. maja 1999. godine, reguliše i ograničava odgovornost avioprevozioca za slučaj smrti ili tjelesnih povreda, za gubitak ili oštećenje prtljaga, kao i za kašnjenje, te da se pored te konvencije Air Montenegro pridržava Uredbi Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske Unije - Regulation (EC) 261/2004 i Regulation (EC) 2027/97.

  SMRT ILI POVREDA PUTNIKA

  Prevozilac je odgovoran za pričinjenu štetu u slučaju smrti ili tjelesne povrede putnika, samo pod uslovom da se udes koji je prouzrokovao smrt ili povredu desio u avionu ili u toku bilo koje operacije ukrcavanja ili iskrcavanja koja je pod nadzorom avioprevozioca ili njegovog agenta. Avioprevozilac ne može da ospori odštetne zahtjeve do visine od 113100 SDR-a (oko 121243 EUR).

  U slučaju odštetnih zahtjeva čiji iznos prelazi 113100 SDR-a (Specijalna prava vučenja kako je definisao Međunarodni Monetarni Fond) prevozilac se može u cjelosti ili djelimično osloboditi odgovornosti ako dokaže da šteta nije nastala zbog nepažnje ili propusta prevozioca ili osoba koje su radile po njegovom nalogu, ili da je šteta nastala isključivo zbog nepažnje ili štetnog ponašanja ili propusta treće strane.

  U slučaju smrti ili povrede putnika, prevozila mora u roku od 15 dana od identifikacije osobe sa pravom na nadoknadu štete isplatiti avans koji je potreban za pokrivanje njegovih neposrednih ekonomsih potreba. U slučaju smrti putnika ovaj avans ne smije biti niži od 16000 SDR-a(oko 17600EUR).

  ŠTETA NA PRTLJAGU

  Prevozilac je odgovoran za pričinjenu štetu u slučaju uništenja, gubitka ili oštećenja registrovanog prtljaga, pod uslovom da se događaj koji je to prouzrokovao dogodio u avionu, tokom ukrcavanja ili iskrcavanja, ili za vrijeme dok je prtljag bio pod nadzorom prevozioca. Kada se radi o ručnom prtljagu, prevozilac je odgovoran ako je šteta nastala njegovom, odnosno greškom njegovog službenika.

  Zа slučај uništеnоg, izgubljеnоg, оštеćеnоg ili prtljаgа kојi niје stigао nа vrijеmе, odgovornost prevozioca se ograničava na 1.131 Spеciјаlnih prаvа vučеnjа pо putniku (оkо 1.200 ЕUR; 1.800 USD).

  Za štetu nastalu kašnjenjem prtljaga putnik ima pravo na obeštećenje ukoliko prevozilac prizna gubitak predatog prtljaga ili ako predati prtljag ne stigne u roku od 21 dan* od dana kada je trebalo da stigne. U slučaju oštećenja na prtljagu putnik reklamaciju mora da uloži odmah po otkrivanju štete, a najkasnije u roku od 7 dana od datuma prijema prtljaga. U slučaju kašnjenja, reklamacija mora da se podnese najkasnije 21 dan od dana kada je prtljag stavljen putniku na raspolaganje.

  NAPOMENA: Svaka reklamacija mora biti podnijeta u pisanoj formi i to u gore navedenim rokovima.

  *OBJAŠNJENJE: Izraz "dani" (kada se upotrebljava u Montrealskoj Konvenciji) podrazumijeva kalendarske, a ne radne dane.

  Putnik mоžе dа iskоristi mоgućnоst dа pоvеćа gоrnju grаnicu оdgоvоrnоsti zа izgubljеni, оštеćеni prtljаg ili prtljаg kојi niје stigао nа vrijеmе, аkо prilikоm priјаvе zа lеt dа pоsеbnu izјаvu о vrijеdnоsti svоg prtljаgа i zа tо plаti dоdаtnu nаknаdu. Оsim tоgа, ukоlikо vrijеdnоst prtljаgа prеlаzi vаžеću gоrnju grаnicu оdgоvоrnоsti, trеbаlо bi u pоtpunоsti оsigurаti prtljаg prijе putоvаnjа.

  KAŠNJENJE

  Prevozilac je odgovoran za štetu prouzrokovanu kašnjenjem u prevozu prtljaga ili putnika, osim ako dokaže da su on ili njegovi službenici preduzeli sve mjere da se izbjegne kašnjenje, ili ako nije bilo moguće preduzeti takve mjere.

  Zа štеtu nаstаlu usljеd kаšnjеnjа od 5 ili više sati odgovornost prevozioca se ograničava na 4.694 Spеciјаlnih prаvа vučеnjа (оkо 5.000 ЕUR; 7.500 USD) pо putniku. U slučaju kašnjenja leta od više od 2 sata, svojim putnicima pružamo pomoć i refundaciju karte, u skladu sa Uredbom Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske Unije - Regulation (EC) No 261/2004.

  OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

  Ako prevoznik dokaže da je štetu izazvao, ili da je nastanku štete doprinio nemar ili neki drugi pogrešan postupak ili propust lica koje traži naknadu štete, ili lica od koga on izvodi svoja prava, prevozilac je u potpunosti ili djelimično oslobođen odgovornosti u onoj mjeri u kojoj je takav nemar, pogrešan postupak ili propust prouzrokovao štetu ili doprinio njenom nastanku. Kada zbog smrti ili povrede putnika naknadu štete zahtijeva neko drugo lice prevoznik je isto tako, u potpunosti ili djelimično, oslobođen odgovornosti ako dokaže da je štetu izazvao, ili nastanku štete doprinio nemar ili neki drugi pogrešan postupak ili propust podnosioca zahtjeva. Ovo se odnosi na sve odredbe o odgovornosti u Montrealskoj Konvenciji.

 • Napomena o obaveznim državnim taksama i naplatama

  U cijenu karte mogu se uključiti državne takse i naplate koje se obavezno naplaćuju u vazdušnom saobraćaju. Ove takse i naplate, koje mogu predstavljati znatne troškove vazdušnog prevoza, mogu biti sadržane u tarifi karte ili posebno prikazane u rubrici (rubrikama) karte pod nazivom "TAX". Plaćanje ovih taksi i naplata može biti zahtijevano od putnika i naknadno.

 • Neprihvatanje putnika na prevoz zbog overbukinga

  U zemljama sa važećim propisima o obaveznoj kompenzaciji zbog neprihvatanja na let prevozioci primjenjuju pravilnik o nadoknadi putnicima sa potvrđenim rezervacijama koji nisu primljeni na let zbog neraspoloživosti usled overbukinga. Pojedinosti iz ovog pravilnika mogu se dobiti u poslovnicama avioprevozilaca. Prevozioci mogu preknjižiti let da bi smanjili štetu zbog "noshow"-a i da omoguće korišćenje mjesta putnicima za koje inače ne bi bilo raspoloživih mjesta na odabranom letu. Raspoloživost sjedišta nije zagarantovana iako prevozioci ulažu napore da obezbijede unaprijed rezervisano mjesto.

 • Elektronski uređaji - zabranjena upotreba tokom boravka u avionu

  Nije dozvoljena upotreba sljedećih elektronskih uređaja tokom cijelog boravka u avionu:

  • uređaji koji emituju elektronske talase, mobilni telefoni, voki-toki, igračke sa daljinskim upravljačem, katodne cijevi, bežični miševi za PC, PC štampači, radio i stereo uređaji, televizori, uređaji za telemetriju.

  Lap top se može upotrijebiti nakon polijetanja i prije slijetanja u skladu sa instrukcijama u avionu.

 • Važne napomene

  Putnička dokumenta - Napomena svim putnicima da su dužni da prije početka putovanja pribave sva potrebna dokumenta za put, zdravstvena uvjerenja i ostala dokumenta koja zahtijevaju zemlje iz kojih putuju, kuda putuju, i preko kojih putuju. Air Montenegro nije odgovoran za gubitak ili troškove nastale zbog propusta putnika.

  Rezervacija za nastavak putovanja i povratak - Skreće se pažnja putnicima da otkažu prvobitnu rezervaciju ukoliko mijenjaju plan svog putovanja, u suprotnom doći će do automatskog poništavanja svih rezervacija za nastavak putovanja i/ili za povratak. Takođe preporučujemo putnicima da naknadno potvrde svoje rezervacije za nastavak putovanja ili za povratak.

  Pravovremeno javljanje na odlet - Preporučujemo putnicima da se pravovremeno jave na odlet na aerodromu kako bi se obavile sve potrebne procedure za ulazak u avion. Air Montenegro zadržava pravo da raspolaže sjedištima putnika koji se nisu prijavili na vrijeme na odlet. Po prijavi za odlet putnici su obavezni da se pripreme za ukrcavanje na naznačenom izlazu, jer let ne može da kasni zbog putnika koji ne stignu u propisanom vremenu, i Air Montenegro ne snosi nikakvu odgovornost u takvim slučajevima.

 • Opasne materije i predmeti zabranjeni u putničkom prtljagu

  Iz bezbjednosnih razloga zabranjen je prevoz dolje navedenih opasnih predmeta u prtljagu.

  • eksplozivi, municija, prskalice, rakete za vatromet i signalne rakete,
  • gasovi pod pritiskom (zapaljivi, nezapaljivi i otrovni) kao što su: butan, propan, boce za ronjenje, gorivo za upaljače ili kapsule za punjenje upaljača, aerosoli,
  • akten tašne sa ugrađenim alarmnim uređajem ili ugrađenim litijumskim baterijama i/ili pirotehničkim materijalom,
  • zapaljive tečnosti i predmeti kao što su boje, razređivači, lijepak, šibice, i druge lako zapaljive materije,
  • oksidirajuće materije kao što su: prašak za bijeljenje i peroksidi,
  • otrovi kao što su arsenik, cijanid, insekticid, sredstva za uništavanje korova, virusni materijal,
  • radioaktivne materije,
  • korozivne materije kao što su: živa (termometar, aparat za mjerenje krvnog pritiska), kiselina, alkalije i akumulatori,
  • noževi (uključujući noževe za lov), mačevi, makaze, i drugi oštri predmeti čije nošenje nije dozvoljeno prema lokalnom zakonu i međunarodnim propisima,
  • rezervna municija za sportske svrhe (prevozi se samo uz dozvolu prevozioca),
  • i sve one materije koje za vrijeme vazdušnog prevoza predstavljaju opasnost, a nisu gore navedene, kao što su magnetne materije, materije neprijatnog mirisa ili nadražujuća sredstva,
  • pored gore navedenog, ljekovi koji sadrže alkohol i toaletni pribor, kao što su lakovi za kosu i parfem, a koji su putniku neophodni za vrijeme putovanja mogu se prevoziti u ograničenim količinama.
  Opasne materije i predmeti zabranjeni u putničkom prtljagu

  NЕ DОVОDITЕ U ОPАSNОST SЕBЕ ILI SVОЈЕ SАPUTNIKЕ.

 • Ručni (nepredati) prtljag

  Ručni prtljag na letovima Air Montenegra ne smije preći sljedeće dimenzije: 55x20x40 i maksimalnu težinu: 8kg.

  NA LETOVIMA AIR MONTENEGRA DOZVOLJEN JE SAMO JEDAN KOMAD RUČNOG PRTLJAGA PO PUTNIKU.