Rezervacije

Moj nalog
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Broj putnika 1
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Konkurs za izbor Izvršnog direktora

18. mart 2022.

Shodno ovlašćenjima datim od strane Vlade Crne Gore kao Osnivača, a na osnovu Odluke Odbora direktora br. 780, Društvo sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju "ToMontenegro", PIB: 03344312, Bulevar Džordža Vašingtona 98, TCP/4, 81000 Podgorica, tel.: 020/390-360, e-mail: [email protected], raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje Izvršnog/e direktora/ice na mandatni period od 4 (četiri) godine

 

Naziv radnog mjesta:

Izvršni/a direktor/ica Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju "ToMontenegro"

Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 08/21, 59/21, 68/21 i 145/21), kandidat mora da ispunjava sljedeće posebne uslove:

  • najmanje VII 1 nivo kvalifikacija obrazovanja,
  • najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u nivou tražene kvalifikacije obrazovanja na rukovodećim poslovima od kojih najmanje tri na poslovima izvršnog menadžmenta u privrednim društvima (izvršni direktor ili jedan rukovodeći nivo ispod izvršnog direktora) odnosno na poslovima starješine organa uprave ili visoko rukovodnog kadra u javnoj upravi,
  • aktivno znanje engleskog jezika.

Period angažovanja:

Radni odnos na određeno vrijeme do isteka mandata u trajanju od 4 (četiri) godine od dana imenovanja od strane Vlade Crne Gore kao Osnivača Društva.

Ostalo:

Prednost imaju kandidati sa iskustvom iz oblasti vazdušnog saobraćaja ili ekonomije.

Pravo prijavljivanja na konkurs imaju i državljani drugih država u skladu sa Zakonom.

Napomene:

Uz prijavu na konkurs kandidat za Izvršnog direktora treba da dostavi sljedeće dokaze:

  • diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom,
  • dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje ili neki dr. dokaz),
  • fotokopiju lične karte ili pasoša,
  • uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
  • kratka prezentacija vizije dalje strategije razvoja kompanije.

Prijava treba da sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, radnu biografiju (CV), kontakt telefon i e-mail adresu.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji dostave na adresu: Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, The Capital Plaza, Diplomatska kula, sprat 4, 81000 Podgorica, sa naznakom: “Prijava na javni konkurs za izbor Izvršnog direktora”.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

"ToMontenegro" DOO

Pregled posljednjih vijesti